Pocetna
Registar Firmi.com
Porez na dodatu vrednost (PDV) ukratko (1 pregleda) (1) Gost
Porez na dodatu vrednost (PDV) ukratko
by slovas 11 godina, 2 meseci ago
Šta je PDV (porez na dodatu vrednost) ?

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara. Porez na dodatu vrednost je porez na potrošnju kojim se zamenjuje postojeći porez na promet proizvoda i usluga. U svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa obračunava se i plaća porez na onaj deo vrednosti koji je dodat u toj fazi.

Predmet oporezivanja

Isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti. Uvoz dobara u Republiku (unos dobara u carinsko područje Republike).

PDV se ne plaća (ne smatra se prometom dobara i usluga)

Prenos celokupne ili dela i movine, sa ili bez naknade, ako je sticalac poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost,prenos prava svojine na polovnim motornim vozilima, odnosno plovnim objektima ako prenosilac nije poreski obveznik, besplatno davanje poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama kupcima, davanje poklona manje vrednosti.

Nastanak poreske obaveze

Danom kada je najranije izvršena jedna od sledećih radnji:
– Promet dobara i usluga,
– Naplata,
– Danom obaveze plaćanja carinskog duga

Poreska stopa

Opšta stopa 18%
Posebna stopa 8% (čl.23)

Poreska oslobođenja

Sa pravom na odbitak prethodnog poreza (čl.24)
Bez prava na odbitak prethodnog poreza (čl.25)
Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (čl.26)

Prethodni porez

PDV-a obračunat u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćen prilikom uvoza koji obveznik može da odbije od PDV-a koji duguje, uslovi za odbitak prethodnog poreza. Prethodni porez se odbija od dugovanog PDV-a u istom poreskom periodu, pod uslovima i na način utvrđen Zakonom

Pravo na srazmerni odbitak prethodnog poreza

Odgovara učešću prometa dobara i usluga sa pravom na odbitak, u koji nije uključen PDV u ukupnom prometu u koji nije uključen PDV (procenat srazmernog odbitka - utvrđuje se kumulativno od 1.januara do isteka poreskog perioda za koji se podnosi prijava). Srazmerni poreski odbitak se utvrđuje primenom procenta srazmernog odbitka na iznos prethodnog poreza, koji se može odbiti

Poseban postupak oporezivanja

Mali poreski obveznici (čl.33.) - ispod 2.000.000,00 din. ukupnog prometa
Poljoprivrednici (čl.34)
Turistička agencija (čl.35)
Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (čl.36)

Obaveze poreskih obveznika

Da podnesu evidencionu prijavu, a rok za sve poreske obveznike je 30.09.2004. god. Da izdaju račune, da vode evidenciju, da obračunavaju i plaćaju PDV i podnose poreske prijave, poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV-a

Poreski period:

– kalendarski mesec
– kalendarsko tromesečje


Podnošenje poreske prijave se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda na propisanom obrascu, a podnosi se bez obzira da li obveznik ima obavezu plaćanja PDV-a. Plaćanje PDV-a se vrši u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda. Povraćaj i refakcija poreza

Povraćaj poreza

– 45 dana, odnosno 15 dana za obveznike koji pretežno vrše promet dobara u inostranstvu

Refakcija PDV-a

– stranom obvezniku (uslov uzajamnosti),
– humanitarne organizacije,
– strani donatori,
– strani državljani
Poslednja izmena: 08.04.08 17:22 od slovas.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja. | Izvesti moderatora   Zapisano Zapisano  
       
Upoznavanje.org
Pronadjite posao brzo i lako