Pocetna
Registar Firmi.com
Kako osnovati d.o.o. Štampaj E-pošta
Thursday, 03 April 2008
Image Društvo s ograničenom odgovornošću u smislu Zakona o privrednim društvima jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica, u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. Društvo s ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Član društva s ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva. Društvo s ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 članova.

Ako se broj članova društva s ograničenom odgovornošću poveća iznad 50, ali ne više od 100 članova, i ako se taj broj održi u periodu dužem od godinu dana, to društvo menja pravnu formu u formu zatvorenog akcionarskog društva.

Osnivački akt društva

Ukoliko d.o.o. osniva jedno lice, osnivački akt je odluka o osnivanju, a u slučaju da se kao osnivači pojavljuju više lica, osnivački akt se ugovor o osnivanju. Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću sadrži, naročito:
 

 1. puno ime i prebivalište svakog fizičkog lica i poslovno ime i sedište svakog pravnog lica člana društva;
 2. poslovno ime i sedište društva;
 3. delatnost;
 4. iznos osnovnog kapitala i iznos, vrstu i vrednost uloga svakog osnivača i opis vrste i vrednost nenovčanog uloga; 
 5. način i vreme unošenja nenovčanih uloga, odnosno vreme uplate novčanih uloga;
 6. ukupan iznos troškova osnivanja, odnosno procenjeni iznos svih troškova plaćenih od društva ili zaračunatih društvu u vezi osnivanja, a po potrebi i troškove pre nego što je utvrđeno da društvo ispunjava uslove za početak poslovanja;
 7. odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je učestvovalo u osnivanju društva ili u poslovima pre osnivanja društva ili utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak poslovanja.


Osnivački akt društva s ograničenom odgovornošću može sadržati i druge odredbe, uključujući i odredbe koje može sadržati i ugovor članova društva.

Društvo s ograničenom odgovornošću, pored osnivačkog akta, može da ima i ugovor članova društva kojim se uređuje naročito poslovanje društva i upravljanje. Ugovor članova društva sačinjava se u pisanoj formi.

Ulog

Ulog u društvo s ograničenom odgovornošću može biti novčani ili nenovčani, uključujući i izvršeni rad i pružene usluge društvu. Ulozi članova društva s ograničenom odgovornošću ne moraju biti jednake vrednosti. Ulozi u društvo s ograničenom odgovornošću, novčani ili nenovčani, ulažu se u društvo u skladu sa osnivačkim aktom društva.

POSTUPAK REGISTRACIJE

Dokumentacija koju je potrebno priložiti Agenciji za privredne registre prilikom podnošenja zahteva za registraciju:
 

 1. dokaz o identitetu osnivača; fotokopija lične karte, a ukoliko je osnivač strano fizičko lice, fotokopija pasoša koja bi trebalo da bude prevedena na srpski jezik i overena od strane sudskog tumača. Ako je osnivač pravno lice, prilaže se izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice (u slučaju da je osnivač strano pravno lice, izvod iz registra se prevodi na srpski jezik i overava od strane sudskog tumača).
 2. akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača;
 3. potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun ili overena izjava osnivača o tome da je obezbedio novčani ulog;
 4. sporazum osnivača o vrednosti nenovčanog uloga, ako isti nije sadržan u osnivačkom aktu;
 5. odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom i
 6. overen potpis zastupnika («OP obrazac» overen u sudu).


Prema odredbama Zakona o privrednim društvima, novčani deo osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću na dan uplate iznosi najmanje 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu, od čega se najmanje polovina uplaćuje na privremeni račun do registracije društva, a ostatak se uplaćuje na račun društva u roku od dve godine od dana registracije. Pri registraciji se plaća na ime naknade za registraciju osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću 3.600 dinara. Procedura dobijanja matičnog broja je pojednostavljena i matični broj se dobija kod Agencije za privredne registre. Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje matičnog broja potrebno je uplatiti dve takse, od 1.460 i 160 dinara.

Nakon dobijanja rešenja o registraciji privrednog društva (preduzeća), izrađuje se pečat privrednog društva. Po izradi pečata, potrebno je kod nadležnog poreskog organa prema sedištu privrednog društva (preduzeća) podneti zahtev za dobijanje poreskog identifikacionog broja (PIB). Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje PIB-a prilaže se fotokopija rešenja o registraciji privrednog društva (iz Agencije za privredne registre), akt o osnivanju društva (ugovor ili odluka), obrazac PR-1, popunjen i overen pečatom privrednog društva.

 
< Prethodno   Sledeće >

Marketing

Firme kategorije

Upoznavanje.org
Pronadjite posao brzo i lako