Pocetna
Registar Firmi.com
Kako osnovati preduzetničku radnju (PR) Štampaj E-pošta
Thursday, 03 April 2008
Image
Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti. Na osnivanje i rad radnji primenjuju se odredbe:


  • Zakona o privatnim preduzetnicima («Sl. glasnik SRS», br. 54/89...»Sl. glasnik RS», br. 101/05);
  • Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 125/04) i 
  • Zakona o registraciji privrednih subjekata («Sl. glasnik RS. br. 55/04, 61/05).
 
Od 01.01.2006. godine registar radnji vodi se pri Agenciji za privredne registre (www.apr.sr.gov.yu).
 
Zahtev za registraciju podnosi se Agenciji za privredne registre. Uz popunjen zahtev, prilažu se i:

  • dokaz o identitetu preduzetnika (fotokopija lične karte ili pasoša)
  • dokaz o uplaćenoj taksi za registraciju u visini od 540,00 dinara (na osnovu Uredbe o visini naknade za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre-«Sl. glasnik RS», br. 109/05)


Formular zahteva, kao i broj računa na koji se uplaćuje taksa, mogu se pronaći na sajtu Agencije za privredne registre, www.apr.sr.gov.yu.  Ako preduzetnik ne obavlja delatnost pod svojim imenom, već pod drugim nazivom, dužan je da Registru prijavi taj naziv u skladu sa odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata.
 
Po dobijanju rešenja o registraciji radnje iz Agencije za privredne registre, izrađuje se pečat preduzetnika. Nakon izrade pečata, podnosi se zahtev za dodeljivanje poreskog identifikacionog broja kod nadležne organizacione jedinice Poreske uprave na čijoj teritoriji se nalazi sedište radnje (PIB - koristi se u poreskom postupku i platnom prometu). Popunjava se zahtev za dodeljivanje PIB-a (obrazac PR-2) i overava se pečatom radnje, a uz zahtev se prilaže fotokopija rešenja o registraciji preduzetnika (radnje).
 
Razlika između preduzetnika i privrednog društva (radnje i preduzeća)
 
Zakon o privrednim društvima («Sl. glasnik RS», br. 125/2004) definiše privredno društvo (preduzeće, kako se nazivalo pre donošenja pomenutog Zakona, a i dalje se u svakodnevnom govoru koristi taj termin) kao pravno lice koje osnivaju osnivačkim aktom pravna i/ili fizička lica radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. Privredno društvo se može osnovati u sledećim pravnim formama: ortačko društvo, komanditno društvo, društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (otvoreno i zatvoreno). Pored ovih pravnih formi, posebnim zakonom se mogu odrediti i druge pravne forme društava, odnosno preduzeća.
Ostavimo za sada privredna društva, kako bismo videli šta je preduzetnik (odnosno, radnja, kako se i dalje najčešće naziva ovaj oblik obavljanja delatnosti). Preduzetnik, u smislu Zakona o privrednim društvima, jeste fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti. Preduzetnik obavlja delatnost pod svojim ličnim imenom, imenom nekog drugog lica ili pod nekim posebnim poslovnim imenom, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. Ime se registruje uz dodatak naziva "preduzetnik" ili skraćenice "pr".
 
Važna razlika između privrednog društva i preduzetnika, je da je privredno društvo pravno lice, a preduzetnik i dalje fizičko, što znači da preduzetnik odgovara za sve obaveze iz obavljanja delatnosti celokupnom svojom imovinom. U smislu odgovornosti, imovina koja služi fizičkom licu u obavljanju delatnosti neodvojiva je od njegove lične («privatne») imovine.
 
Sa druge strane, kod privrednih društava odgovornost je različito određena, s obzirom na pravnu formu. Kod ortačkog društva, ono odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom; ortaci ortačkog društva odgovorni su solidarno za sve obaveze društva celokupnom svojom imovinom, ako sa poveriocem nije drukčije dogovoreno. S obzirom na pravnu formu, ortačkom društvu je slično komanditno društvo; ono je, u smislu Zakona o privrednim društvima, privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka, radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno za njegove obaveze (komplementar), a najmanje jedno lice odgovara ograničeno do visine svog ugovorenog uloga (komanditor). Društvo s ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom, dok član društva s ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva. U praksi je društvo sa ograničenom odgovornošću najčešći oblik koji se registruje, delom i zbog ograničene odgovornosti koju članovi (osnivači) društva imaju.

 
< Prethodno   Sledeće >

Marketing

Firme kategorije

Upoznavanje.org
Pronadjite posao brzo i lako