Pocetna
Registar Firmi.com
Poreski identifikacioni broj (PIB) Štampaj E-pošta
Thursday, 03 April 2008
Image Na osnovu odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji («Sl. glasnik RS», br. 80/02...62/06), poreski identifikacioni broj (PIB) Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima u cilju identifikacije poreskih obveznika. PIB je jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se do prestanka statusa poreskog obveznika.

PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u:

 1. akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, drugim državnim organima i organizacijama i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
 2. akt koji Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku;
 3. dokument kojim poreski obveznik plaća porez i sporedna poreska davanja;
 4. nalog kojim se banci nalaže plaćanje poreza i sporednih poreskih davanja;
 5. akt koji poreski obveznik podnosi organima i organizacijama nadležnim za vođenje registra i računa, u smislu čl. 29. i 30. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Ako poreski obveznik ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava u roku od pet dana od dana nastanka izmene podataka, odnosno od dana prijema zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija, Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom obvezniku dodeljeni PIB do ispunjenja obaveze (prijavljivanje kasnijih izmena podataka u prijavi, uz dostavljanje dokumentacije). Primerak rešenja dostavlja banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika.
 
Registracija poreskih obveznika vrši se kod Poreske uprave.
 
PIB su dužni da imaju:

 1. rezidentno pravno lice;
 2. državni organ i organizacija, organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, bez svojstva pravnog lica;
 3. rezidentni preduzetnik;
 4. rezidentno fizičko lice (osim rezidentnog preduzetnika) koje ostvaruje prihode ili poseduje imovinu koji podležu oporezivanju;
 5. stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica;
 6. nerezidentno pravno lice koje određuje punomoćnika (u skladu sa odredbom člana 14. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji);
 7. ne rezidentno fizičko lice koje određuje punomoćnika (u skladu sa odredbom člana 14. stav 2. navedenog zakona).

Postupak, način i rokovi određivanja poreskog identifikacionogbroja, kao i sadržaj i oblik prijave za registraciju poreskog obveznika, uređeni su Pravilnikom o poreskom identifikacionom broju («Sl. glasnik RS», br. 57/03, 68/03).
 
Centrala Poreske uprave određuje PIB i vrši registraciju poreskih obveznika na osnovu prijave za registraciju ili po službenoj dužnosti na Obrascu PR-1 - Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica, Obrascu PR-2 - Prijava za registraciju preduzetnika i Obrascu PR-3 - Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta.
 
Prijavu za registraciju na Obrascu PR-1 podnose: rezidentno pravno lice; državni organ i organizacija; organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave bez svojstva pravnog lica; stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica; nerezidentno pravno lice i sva ostala rezidentna i nerezidentna lica koja nemaju svojstvo fizičkog lica, odnosno preduzetnika.

Prijavu za registraciju na Obrascu PR-2 podnosi rezidentni preduzetnik.
Prijavu za registraciju na Obrascu PR-3 podnosi nerezidentno fizičko lice.
 
Centrala Poreske uprave određuje i dodeljuje PIB, po službenoj dužnosti, na osnovu prijave za registraciju koju podnosi nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave na osnovu raspoloživih podataka, odnosno faktičkih okolnosti. Ako Poreska uprava dodeli PIB poreskom obvezniku i izvrši registraciju na osnovu prijave poreskog obveznika, dužna je da izda potvrdu odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema uredne prijave. Potvrda se dostavlja poreskom obvezniku preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave o čemu se vodi posebna evidencija.
 
Ako Poreska uprava dodeli PIB poreskom obvezniku i izvrši registraciju po službenoj dužnosti, obaveštava poreskog obveznika, preko nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, o dodeli PIB-a, a potvrdu o izvršenoj registraciji izdaje posle podnošenja prijave od strane poreskog obveznika. Dakle, ukoliko se prijavljuje privredno društvo (preduzeće) kao poreski obveznik, potrebno je prilikom podnošenja zahteva za dobijanje PIB-a priložiti fotokopiju rešenja o registraciji privrednog društva (iz Agencije za privredne registre), akt o osnivanju društva (ugovor ili odluka), obrazac PR-1, popunjen i overen pečatom privrednog društva. Kod prijavljivanja preduzetnika, popunjava se obrazac PR-2 i overava pečatom preduzetnika, a prilaže se i primerak rešenja o registraciji radnje (preduzetnika).
 
< Prethodno   Sledeće >

Marketing

Firme kategorije

Upoznavanje.org
Pronadjite posao brzo i lako